SERUM ZE ŚLUZU ŚLIMAKA + KWAS HIALURONOWY - Serum żel Healthy Skin

Śluz ślimaków helix aspersa pochodzących z naszej hodowli to naturalny surowiec pozyskiwany bezpieczną metodą, co daje gwarancję najwyższej jakości, potwierdzonej badaniami laboratoryjnymi i klinicznymi.

Serum żel ze ślu­zem śli­ma­ka i kwasem hia­lu­ro­no­wym prze­zna­czo­ne jest do każ­de­go ro­dza­ju skóry. Dzię­ki od­po­wied­nie­mu ze­sta­wie­niu skład­ni­ków na­tu­ral­nych wy­stę­pu­ją­cych w ślu­zie (m.in. alan­to­ina, kw. gli­ko­lo­wy, ko­la­gen, ela­sty­na) serum do­sko­na­le pie­lę­gnu­je oraz szyb­ko re­ge­ne­ru­je skórę po roż­ne­go ro­dza­ju po­draż­nie­niach, otar­ciach, świe­żych bli­znach po­opa­rze­nio­wych i za­ni­ko­wych (po­trą­dzi­ko­wych).

Ba­da­nia kli­nicz­ne po­twier­dzi­ły rów­nież, że żel He­al­thy Skin sku­tecz­nie ła­go­dzi ob­ja­wy łusz­czy­cy, ato­po­we­go za­pa­le­nia skóry, egzem czy prze­su­szeń skór­nych. Co­dzien­ne sto­so­wa­nie serum wy­gła­dza skórę, po­pra­wia jej ko­lo­ryt, ela­stycz­ność i na­wil­że­nie.

Przyspieszają regenerację między innymi po:
różnego rodzaju poparzeniach,
trudno gojących się uszkodzeniach skóry,np.po oparzeniu Barszczem Sosnowskiego,
zmianach skórnych,
bliznach po półpaścu,
bliznach zanikowych, np. potrądzikowych,
zadrapaniach,
przesuszeniach,
oraz wielu innych problemach skórnych.

Skład: 98.2% - Snail Se­cre­tion Fil­tra­te, 1.0% - So­dium
Hy­alu­ro­na­te, 0.8% - Phe­no­xy­etha­nol, Ethyl­he­xyl­gly­ce­ri­ne.

Po­jem­ność: 30 ml

Pro­dukt pol­ski, te­sto­wa­ny kli­nicz­nie.

cena: 120 zł  
dodaj do koszyka
dodaj do koszyka