BIO CELULOZOWA MASKA Z NATURALNYM ŚLUZEM ŚLIMAKA

Healthy Skin Mask
Bio­ce­lu­lo­zo­wą maskę z na­tu­ral­nym ślu­zem śli­ma­ka i kwa­sem hia­lu­ro­no­wym stwo­rzy­li­śmy w od­po­wie­dzi na po­trze­bę re­ge­ne­ra­cji i głę­bo­kie­go na­wil­że­nia skóry oraz pie­lę­gna­cji po za­bie­gach ko­sme­tycz­nych. Za­war­te w ślu­zie na­tu­ral­ne skład­ni­ki (m.​in. alan­to­ina, kwas gli­ko­lo­wy, ko­la­gen, ela­sty­na) po­mo­gą skó­rze w szyb­szym po­wro­cie do pra­wi­dło­we­go wy­glą­du po róż­ne­go ro­dza­ju po­draż­nie­niach, otar­ciach czy prze­bar­wie­niach. Prze­ni­ka­nie skład­ni­ków ak­tyw­nych do głęb­szych warstw skóry za­pew­ni naj­wyż­szej ja­ko­ści bio­ce­lu­lo­za, która jest cał­ko­wi­cie na­tu­ral­nym ma­te­ria­łem. Po­wsta­je dzię­ki opa­ten­to­wa­nym pro­ce­som bio­tech­no­lo­gicz­nym przy udzia­le od­po­wied­nich szcze­pów bak­te­rii. Jej na­now­łók­na two­rzą ela­stycz­ną i wy­trzy­ma­łą trój­wy­mia­ro­wą sieć, po­zwa­la­ją­cą ide­al­nie przy­le­gać do skóry twa­rzy, dzię­ki czemu skład­ni­ki na­tu­ral­ne bar­dzo sku­tecz­nie na nią od­dzia­łu­ją, co prze­kła­da się na in­ten­syw­ny i od­czu­wal­ny wzrost po­zio­mu re­ge­ne­ra­cji i na­wil­że­nia.

1 szt.płat biocelulozy.

cena: 35 zł  
dodaj do koszyka
dodaj do koszyka